Tropicielka

Jestem na tropie harcerskiej przygody. Przestrzegam Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego w życiu codziennym. Mam oczy i uszy otwarte. Ćwiczę swoją spostrzegawczość. Aktywnie uczestniczę w zadaniach zastępu i drużyny. Zdobywam harcerską wiedzę i doskonalę umiejętności z różnych dziedzin harcerskiego życia.

Praca nad sobą

 1. Notuję sytuacje, w których postąpiłam zgodnie i niezgodnie z Prawem Harcerskim i na ich podstawie dokonałam wyboru punktu Prawa Harcerskiego, nad którym szczególnie chciałabym mocno popracować.
 2. Robię codzienny rachunek dobrych i złych uczynków.
 3. Ukończyłam próbę silnej woli, np. przez tydzień zrezygnowałam ze słodyczy, oglądania telewizji, gier komputerowych.

Życie rodzinne

 1. Przygotowałam uroczysty posiłek dla domowników lub uczestniczyłam w przygotowaniach świąt rodzinnych.
 2. Znam historię swojej rodziny.
 3. Rozmawiam z rodziną o swoich problemach.

Zaradność życiowa

 1. Osiągnęłam dobre wyniki w grach na spostrzegawczość.
 2. Uczestniczyłam w akcji zarobkowej drużyny.
 3. Wiem, jakie zmiany rozwojowe zachodzą u dziewcząt w moim wieku. Staram się poznać potrzeby i możliwości swojego organizmu.
 4. Znam szkodliwe skutki palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków.
 5. Regularnie uprawiam wybraną dziedzinę sportu lub aktywności ruchowej. Poprawiłam swoje osiągnięcia.
 6. Systematycznie ćwiczę znajomość języka obcego.
 7. Korzystałam z informacji PKS, PKP, uzyskałam potrzebny numer telefoniczny i znalazłam potrzebną informację w internecie.

Wiedza harcerska

 1. Znam najważniejsze wydarzenia z dziejów harcerstwa. Potrafię wskazać kilka postaci zasłużonych dla ruchu harcerskiego.
 2. Wiem, jak powstała tradycja Dnia Myśli Braterskiej.
 3. Wiem, co oznaczają skróty WOSM i WAGGGS, wyjaśnię, dlaczego harcerki noszą na mundurze plakietkę WAGGGS, a harcerze plakietkę WOSM.
 4. Znam historię swojej drużyny oraz bohatera drużyny. Wiem, jakie cechy bohatera drużyny warto naśladować.
 5. Wiem, kto jest bohaterem mojego hufca i mojej chorągwi.
 6. Znam nazwy stopni harcerskich i instruktorskich oraz sposób ich oznaczania na mundurze. Wiem, jakie sznury noszą instruktorzy komendy hufca, komendy chorągwi, Głównej Kwatery i Przewodniczący ZHP. Znam ich miejsce w strukturze ZHP.
 7. Przeczytałam minimum dwie książki o tematyce harcerskiej.

Techniki harcerskie

 1. Znam skład apteczki drużyny i wiem, jak stosować znajdujące się w niej środki. Potrafię udzielić pierwszej pomocy w przypadku krwotoku, stłuczenia, oparzenia, odmrożenia, skręcenia stawu, złamania kończyny, wystąpienia ciała obcego w oku, omdlenia, udaru słonecznego. Pełniłam służbę samarytańską, np. na wycieczce, biwaku, festynie.
 2. Wyznaczyłam azymuty w terenie. Wykonałam szkic drogi, zaznaczając azymuty, charakterystyczne obiekty i odległości. Posługując się busolą i mapą dotarłam do wyznaczonego miejsca. Wyznaczyłam w nocy kierunek północny. Prawidłowo oceniłam „na oko” odległość w terenie, długość przebytej drogi oraz czas marszu. W pomiarach wykorzystałem wymiary swojego ciała, np. wzrost, rozpiętość ramion i długość stopy.
 3. Znam oznakowanie szlaków turystycznych oraz zasady poruszania się po nich. Przeszłam oznaczonym szlakiem.
 4. Uczestniczyłam w rozstawianiu obozu. Zbudowałam proste urządzenie obozowe lub wykonałam element zdobnictwa obozowego. Znam osiem węzłów, wykorzystałam je w praktyce (np. przy budowie urządzeń, w zdobnictwie obozowym lub podczas wędrówki). Przygotowałam posiłek dla zastępu na kuchni polowej lub kuchence turystycznej.
 5. Kompletuję ekwipunek turystyczny odpowiedni na różne pory roku.
 6. Nadałam i odebrałam wiadomość przekazaną alfabetem Morse’a.
 7. Odnalazłam w środowisku naturalnym 5 roślin chronionych.
 8. Obserwowałam wybrane zwierzę i opowiedziałam innym (w zastępie, w drużynie lub w klasie) o swoich spostrzeżeniach.
 9. Wykonałam pożyteczną pracę na rzecz przyrody.

Postawa obywatelska

 1. Znam obszar swojej gminy i jej siedzibę. Sprawnie posługuję się planem lub mapą swojej okolicy, na jej podstawie dotrę we wskazane miejsce.
 2. Znam daty świąt narodowych, wiem, jakie wydarzenia te święta upamiętniają. Przygotuję z zastępem zbiórkę z okazji jednego z nich.
 3. Potrafię wskazać na mapie krainy geograficzne Polski.
 4. Wiem, kto jest protektorem ZHP.
 5. Znam flagę Unii Europejskiej. Potrafię wymienić kilka państw, które należą do Unii Europejskiej.

W okresie próby uczestniczyłam w realizacji co najmniej czterech zadaniach zespołowych i jednym biwaku. Zdobyłam w czasie trwania próby przynajmniej trzy sprawności, w tym przynajmniej jedną dwugwiazdkową.